dobbe_pingo
Home ] Up ]

 

Herstelproject  dobben  en  Slenken  op  Slotplaats

Vereniging Natuurmonumenten is medio augustus 2001 gestart met de uitvoering van het herstelproject van de dobben en slenken op de Slotplaats bij Bakkeveen. Tot eind 2001 worden een viertal dobben (watertjes) en een slenk (vochtige laagte) in het zuidwestelijk deel van het bosgebied aangepakt. Bomen rond de dobben worden gekapt en dat geldt ook voor een stuk bos in een slenk. Vanaf half september zal rond de dobben de bodem worden afgeplagd. In één dobbe, de Reigerspoel en in een slenk zal wat meer grond worden afgegraven. Het doel van de werkzaamheden is om de verdroging van de dobben tegen te gaan en om de natte heidebegroeiing te herstellen die er van nature voorkomt.

Grondwaterstand verlaagd
In het bosgebied van de Slotplaats is de grondwaterstand door vorige eigenaren flink verlaagd voor de aanplant van productiebos. Dit gebeurde door de aanleg van diepe sloten, die zowel het regenwater uit het gebied als ook water uit aangrenzend landbouwgebied afvoerden. De dobben zijn daardoor verdroogd of kleiner geworden en dichtgegroeid met opslag van bomen. Bijzondere planten en dieren, als zonnedauw en adder dreigen hierdoor te verdwijnen. De slenken zorgden van oorsprong voor de afvoer van het regenwater naar het Koningsdiep. Er groeiden planten die van vocht houden, als dophei, snavelbies en veenmos. Door de ontwatering en het aanplanten van bos zijn zij zo goed als verdwenen. Voor wandelaars zijn de vanuit landschappelijk oogpunt waardevolle slenken nauwelijks meer zichtbaar.

Gedeeltelijk herstel
Natuurmonumenten gaat de oorspronkelijke situatie gedeeltelijk herstellen. In de slenken wordt het bos weggehaald. Ze worden weer als lage, open plekken herkenbaar. De bodem wordt afgeplagd. Op de kale grond kunnen plantensoorten van de vochtige heide terugkeren. De ontwateringsloten in de slenken zullen worden gedempt met grond. Dit kan omdat deze sloten nu geen belangrijke waterafvoerende functie meer hebben. Door deze demping kan het grondwaterpeil weer stijgen. Rond de dobben worden bomen verwijderd en wordt de bodem afgeplagd. Hierdoor vermindert de verdamping en blijft er in droge tijden meer water in de dobben staan. Kikkers, libellen en vogels als de dodaars profiteren ervan.

Cruciaal voor natuur in Zuidoost Friesland
Het herstel van de dobben maakt deel uit van een groter plan om de waterhuishouding in de natuurgebieden langs het Koningsdiep te verbeteren (lees waterstandverhoging). Dit plan is van cruciaal belang voor het behoud en herstel van de natuurwaarden in Zuidoost Friesland. In dit gebied liggen natuurgebieden die van nationaal belang zijn en opmerkelijk veel bedreigde planten en dieren herbergen. Deze gebieden maken daarom deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Natuurmonumenten werkt bij de uitvoering nauw samen met het waterschap Sevenwolden, de Provincie Friesland en andere terreinbeheerders.

 

Links en rechts hetzelfde gebied (voor en na schoonmaken van de veenige laagvlakte). Door de plaatsing van stuwen zal het waterniveau gaan stijgen.

 

Alle dode bomen zijn verwijderd. Het waterniveau zal binnenkort gaan stijgen, want er zijn al 2 stuwen operationeel.
De humus rijke laag wordt verwijderd. Er is een stuw geplaatst en rechts ............ het resultaat. (Nabij Zwarte Singel).
 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster klik hier.                         bijgewerkt: 26-07-2003 20:32