Plattelandsvrouwen
Home ] Up ]

 

60 jarige jubileum Plattelandsvrouwen Bakkeveen
15 december 2005

Op de valreep van 2005 werd in een feestelijke bijeenkomst in Dúndelle, het 60 jarig jubileum gevierd van de Bond Vrouwen van Nu afdeling Bakkeveen. Riek van de Bos werd met een speciale onderscheidingspeld beloond voor haar grote inzet van de door haar zelf mee opgerichte braderiecommissie.

Een aantal afdelingen van de landelijke vrouwenbond kampt de laatste tijd met een teruglopend ledental en wordt zelfs bedreigd met opheffing. Dit is overigens niet op Bakkeveen van toepassing. Het ledental schommelt al jaren rond de zesenveertig'. "Wy binne it slachtoffer fan us eigen sukses", zegt voorzitster Fokje Hoogeveen. Op 12 december 1945 werd met 45 leden de afdeling van de Bond van Platteland vrouwen Siegers­woude en Bakkeveen opgericht. Uit bewaard gebleven notulen blijkt dat toentertijd de oprichtingsbijeenkomst werd gehouden in café Postma (Foarwurk) in Siegerswoude.

De eerste gastspreekster tijdens de jubileumbijeenkomst, mevrouw Postma, gaf namens de provinciale bond een uiteenzetting over de doelstelling van de Plattelandsvrouwen. "It jonge fa­mke wol har los meitsje fan it alderlik hûs, in drang nei it ûnbekende, der is yn sucht nei uni­foarmen en dancings. Wy binne in it foarste plak frou, mem en fierders bewensters fan it plattelan. In us deistige libben, en ek yn it mienskipswurk, moatte wy safolle mooglik ienfald en wier­heid lizze. Troch us sels te wê­zen, berikke wy it meast", was de raad die de bondsafgevaardigde meegaf aan haar nieuwe leden.

Jonge memmen
Na een bestaan van ruim 21 jaar haakte Siegerswoude af en gingen de Plattelandsvrouwen van Bakkeveen hun eigen weg. De bijeenkomsten werden in het vervolg achtereenvolgens gehouden in hotel van der Meer, it Hiem, it Beaken, it Hout en de laatste jaren in de Slotplaats of Dúndelle. "De jonge memmen fan tsjinwurdich hawwe it fiers­tente drok mei wurk en bern, der kinne wy it net fan ferwachtsje dat se ek noch tiid foar us frij­meitsje", is de mening van Fokje Hoogeveen. De Vrouwen van Nu kunnen zich beter richten op de categorie vrouwen rond de vijftig jaar, die midden in de maatschappij staan maar daarnaast tijd willen vrijmaken voor andere zaken. Naast de maandelijkse bijeenkomst en zijn een aantal commissies actief, waaronder een fietsclub, leesclub en tuinclub. Bovendien wordt er zo nu en dan een reisje georganiseerd naar diverse evenementen.

Riek van den Bos is al vanaf 1963 lid van de vrouwenvereniging in Bakkeveen. "Ik was nog maar net in Bakkeveen komen", wonen zegt de uit de het Oost Groningse Finsterwolde afkomstige Van den Bos, "toen mijn toenmalige buurvrouw Jantje Postma zei. 'do moast dy fuortendaliks opjaan by de plattelansfroujlu dan komst der it makkelikst tusken by de minsken in Bakkefean."

Volgens secretaris Niesjen Deinum is de onderscheiding een waardering voor de grote inzet en het vele werk dat Riek altijd voor de vereniging heeft gedaan. Naast een aantal bestuursfuncties is Riek van den Bos de drijvende kracht achter de braderiewerkzaamheden die in 1985 bij toeval zijn begonnen met het bij opbod verkopen van een taart. De braderiecommissie bestaat verder uit Roelie de Groot, Sieta Smid en Geertje Jongstra en wordt daarnaast bijgestaan door bestuurslid Lammy Hazenberg. Het gaat volgens de organisatoren niet alleen om het geld. De activiteiten zijn bij uitstek geschikt om de sociale kontakten te verbreden en kennis te maken met de nieuwkomers in het dorp.
De opbrengsten van de braderie, die voortvloeien uit de verkoop van veelal eigengemaakte bloemdecoraties, worden besteed aan speciale gelegenheden.

Bovenstaande tekst is van Willem Dolstra en eerder in "De Woudklank" gepubliceerd.

 

Onderstaande foto's zijn van Henny Pronk en Dúndelle.

 

Het bestuur neemt de felicitaties in ontvangst. Op de voorgrond Niesjen Deinum en daarachter Fokje Hoogeveen.
 
De door Riek van den Bos (links) gebakken cake.
Geertje Jongstra en Sieta Smid dragen voor uit oude notulen en verslagen.
 
 
 
De bakoven van Riek is nu leeg, maar toch is de afdruk duidelijk blijven staan.
 
Lokale/regionale artiesten treden op.
 
De braderiecommissie die zorgdraagt voor de noodzakelijke inkomsten.
 
Als initiatiefneemster van de braderiecommissie krijgt Riek van den Bos de oorkonde opgespeld door voorzitster Fokje Hoogeveen.
 
 
 
 
 
 
 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster klik hier.                         bijgewerkt: 16-07-2007 20:11