dunsan
Home ] Up ]

 

Project Dķns‚n
kwestie van
zorgvuldige procesgang en lange adem
[status eind januari 2007]

 

 
Binnen de voetbalvereniging leefde en leeft de wens naar verbetering van de trainingsmogelijkheden en veldverlichting voor wedstrijden. Vervolgens kwam in gesprekken de oude wens van een sporthal weer boven. Ook zocht een aantal personen een oplossing van de versnippering van accommodaties in het gebied. Vanzelfsprekend kwam uit deze losse gedachten geen haalbaar plan.

Na deze initiatieven vanuit met name de voetbalvereniging is er gekozen voor een bredere inventarisatie naar mogelijke ontwikkelingen van wat nu het "Dķns‚n" gebied wordt genoemd. Het betreft het gebied ten zuiden van de MjŻmsterwei van Nije Buorren tot aan het natuurgebied "Mandefjild" (ook wel "duinen" genoemd).

Er is een commissie gevormd bestaande uit 3 personen (Dķns‚n commissie):

Henk Hoogeveen: voorzitter (onafhankelijk)
Rinse Haisma (vertegenwoordiger namens de sport)
Roel Hoekstra (vertegenwoordiger namens Plaatselijk Belang).

 
   
Na een eerste inventarisatieronde begin 2006 (wensen en prioriteiten) heeft de commissie het te volgen proces verder in kaart gebracht en met diverse betrokkenen overleg gevoerd. De rol van de gemeente is zodanig dat deze het denkproces wil ondersteunen: hiertoe krijgt de commissie ondersteuning van stedenbouwkundig bureau Vijn (www.burovijn.nl). De gemeente Opsterland (www.opsterland.nl) is in deze verkennende fase van het project inhoudelijk niet betrokken. Als in de toekomst de plannen concreter worden zal de gemeente vanzelfsprekend via de daarvoor bestaande procedures en beleidskaders e.e.a. toetsen en een meer coŲrdinerende rol gaan spelen. Wanneer dit zal zijn? Hangt af van de studie welke momenteel door de commissie wordt uitgevoerd naar de haalbaarheid.

De commissie Dķns‚n heeft eind januari 2007 4 bijeenkomsten belegd om ideeŽn vanuit de doelgroepen sport, recreatie, scholen en bewoners aangedragen te krijgen om een volgende stap in het proces te kunnen maken. Het waren erg informatieve avonden met veel gelegenheid voor inspraak en het uitwisselen van ideeŽn. Let op: eerst wordt onderzocht wat de beste ideeŽn zijn, vervolgens komt de financiŽle haalbaarheid aan de orde. Onderzoek naar een passende financiŽle formule is nog niet gestart.

 

 
Links de Google luchtfoto van oktober 2005. Het gebied binnen de rode lijn geeft de begrenzing van het project aan.  
Deze en onderstaande foto's zijn in de winterperiode genomen: doordat er geen bladeren aan de bomen zitten is het terrein beter te herkennen.

Parkeren van auto's (tijdens kerstwandeling 2006)

   
Begin maart 2005    
Tenniscomplex en daarachter (achter de stuiken) de voetbalkantine.

 

   
Begin maart 2005    
De huidige gymzaal, foto genomen vanaf de uitkijktoren.

Begin maart 2005.

   
Bovenstaande schets geeft via de zwarte gestreepte lijn het gebied weer waar waarbinnen het project Dķns‚n zich oriŽnteert. De indeling is puur bedoeld om na te gaan hoeveel ruimte (vierkante meters) beschikbaar is en welke gebouwen, terreinen etc. daarin geplaatst kunnen worden. Het programma bestaat uit: sportaccommodatie / multifunctioneel centrum, voetbalvelden, tennisbanen, zwembad, recreatieterrein, bijzonder wonen [circa 50 eenheden], voldoende parkeergelegenheid. De grijze lijnen geven de huidige terreinindeling aan.

De commissie heeft vervolgens de volgende wensen geformuleerd:

 • verbondenheid en samenhang met het dorp
 • groene uitstraling
 • goede ontsluiting / bereikbaarheid
 • voldoende en aantrekkelijke parkeergelegenheid

Bovenstaande is gebaseerd op de informatieronde gehouden in het voorjaar van 2006.

Tijdens de oriŽntatieavond is er een 4-tal opties geschetst om wat richting aan de discussies te geven. Doel was om in groepjes de plussen en minnen van de 4 opties aan te geven. Het bleek dat mengvormen van de opties A, B en C meer plussen dan minnen opleverden.

 

 
 
Model A (schets hierboven):
 • parkachtige uitstraling langs de MjŻmsterwei
 • overdekte voorzieningen [school, sport] aansluitend op het dorp
 • samenhang openluchtrecreatie en openluchtsport
 • bijzonder wonen in appartementen
 • deels parkeren in de parkzone
 • integratie met dorp door fiets- en voetpaden

    

 

 
 
Model B (bovenstaand):
 • marktstrip langs MjŻmsterwei [vlooienmarkt, evenementen]
 • overdekte voorzieningen [school, sport, bijzonder wonen] rond dorpsplein
 • samenhang openluchtrecreatie en openluchtsport
 • parkeren op en langs marktstrip en op dorpsplein [oriŽntatie op MjŻmsterwei]
 • integratie dorp door fiets- en voetpaden

  

 

 
 
Model C (hierboven):
 • alle voorzieningen onder ťťn dak
 • bijzonder wonen bij de voorzieningen
 • voorzieningen rond en bij parkeer- en dorpsplein
 • dorpsuitbreiding op de locatie van de scholen

    

   

 
 
Model C1 (hierboven):
 • hoofdopzet als C
 • sportvelden naar buiten verplaatsen
 • landschappelijk wonen en zorgwonen op locatie sportvelden
 • uitbreiding woonprogramma


De commissie gaat nu (eind januari 2007) proberen op basis van de gemaakte opmerkingen tot ťťn optie te komen en de financiŽle en planologische haalbaarheid te toetsen. Daarna volgt verder overleg met het dorp en belanghebbenden.

 

 
 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster klik hier.                         bijgewerkt: 18-02-2007 21:24